పరిశ్రమ వార్తలు

HDMI కేబుల్ పొడవును ఎంచుకోవడం అవసరమా?

2021-03-05

ఔనా HDMIని ఎంచుకోవడానికి అవసరంCసామర్థ్యంLength?

HDMIకి స్పష్టమైన పరిమితి లేదుCసామర్థ్యంఎల్ength. HDMIసిగ్నల్ 300 అడుగులకు పైగా ప్రసారం చేయగలదని HDMIసంస్థ స్వయంగా చూపిస్తుంది.

 

ఇదినిజంగా ఏమీ లేదు కుడి ఎంచుకోవడానికి HDMICసామర్థ్యంఎల్ength.కానీ నిజానికిఇది చాలా ముఖ్యమైనదిఎంపికలుeదికుడివైర్ పొడవుమేము t కోరుకుంటున్నప్పుడుhe HDMIcసామర్థ్యంtransmits digital data with any best quality or no signal.

However, with some other cసామర్థ్యంtypes (like the కోక్స్cసామర్థ్యం), most HDMIcసామర్థ్యంs are using కోక్స్cసామర్థ్యంtechnology. On the one hand, it allows an affordసామర్థ్యంhigh-speed digital data connection, but on the other hand, it limits the maximumHDMI cసామర్థ్యంlength.

However, in fact, most wires provide a standard twisted-pair copper structure. Due to its signal attenuation, the usసామర్థ్యంlength is limited. The length of 35 feet is more or less depending on the construction quality of the wire and its Conductive material.

మీరు ఉంచండి2 పాయింట్లుబుర్రలో:

1. వeఎక్కువసేపు HDMICసామర్థ్యంis usually more susceptible to interference from Home Appliances.

2. వeఎక్కువసేపు HDMIసిసామర్థ్యంఇది చాలా ఖరీదైనదిమంచి షీల్డింగ్, మంచి భాగాలు అవసరం.

Tip: When ఎంపికలుing your HDMIcసామర్థ్యం, make sure it has the ideal length for your requirements, ie as short as possible and ఇది సూచించబడింది35 అడుగుల కంటే ఎక్కువ కాదు.

అప్పుడు, you can save money and get a good performance while you ఎంపికలుe the right HDMICసామర్థ్యంLength.